VIZELE ROMÂNE PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA

– Se recomandă solicitarea vizei cu suficient timp înainte de efectuarea călătoriei. Viza poate fi solicitată cu cel mult trei luni înainte de începutul planificat al valabilităţii acesteia.

– Solicitanţii se vor prezenta personal (inclusiv minorii însoţiţi de către cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezententul legal), atât la depunerea dosarului, cât şi la ridicarea paşaportului.

– FORMULARELE DE VIZĂ SE OBŢIN GRATUIT LA INTRAREA ÎN CONSULAT

– VIZELE PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA SE ACORDĂ GRATUIT

– DOVADA MIJLOACELOR DE ÎNTREŢINERE SE VA FACE PRIN: CARD BANCAR INTERNAŢIONAL PERSONAL AL SOLICITANTULUI DE VIZĂ (ORIGINAL ŞI COPIE) ŞI EXTRASUL DE LA BANCOMAT SAU EXTRASUL CONTULUI BANCAR, DE DATĂ RECENTĂ, DIN CARE SĂ REZULTE SUMA DEŢINUTĂ DE TITULAR; NU SE ACCEPTĂ CERTIFICATE BANCARE ŞI BANI ÎN NUMERAR.

– Formularul de cerere se completează citeţ, cu caractere latine majuscule şi se semnează personal în faţa funcţionarului de la ghişeu. În cazul copiilor minori, cererea va fi semnată de către părinte sau reprezentantul legal al acestora.

– Paşaportul nu trebuie să fie deteriorat, trebuie să aibă suficient spaţiu pentru aplicarea colantului de viză, iar valabilitatea acestuia să depăşească cel puţin trei luni valabilitatea vizei solicitate.

– Toate documentele se vor prezenta în original şi fotocopie sau copie legalizată.

– Termenul de prelucrare a unei cereri de viză de scurtă şedere este de aproximativ 5 zile lucrătoare.

– Valabilitatea vizelor de scurtă şedere nu se poate prelungi în România.

– Viza de scurtă şedere nu conferă dreptul de a desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României.

– Deţinerea unei vize valabile eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al României în străinătate nu garantează permiterea intrării în România. Politia de frontieră poate refuza intrarea străinului în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile legale cu privire la intrarea pe teritoriul României sau care nu prezintă toate documentele justificative care au permis eliberarea vizei.

– Cetăţenii posesori ai unei vize Schengen de scurtă sau lungă şedere sau a unui permis de şedere eliberat de un stat al Uniunii Europene, pot tranzita teritoriul României pentru o perioadă de până la cinci zile, fără obligaţia deţinerii unei vize române.

– Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă biroului de informaţii deschis pe toată durata programului de lucru cu publicul.

Prezentarea actelor false implică un refuz definitiv şi sistematic.

Viza de scurtă şedere permite titularului intrarea şi libera circulaţie în România pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări.

Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox).

I. Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de scurtă şedere:

– formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;

– paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;

– fotografie recentă tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizată din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;

– bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

– asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei;

– dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);

– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
Exceptie: in cazul categoriei de viza  ALTE SCOPURI ( C/ZA ), cuantumul este de 100 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă .

– dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar.

– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

II. Documente solicitate pentru a justifica scopul călătoriei


MISIUNE (C/M)
(art. 36, alin. 1, lit. a din OUG 194/2002)

– notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice din partea guvernului sau a altor altor autorităţi ale Republicii Moldova, ori din partea unor Organizaţii Internaţionale prin care se atestă statutul oficial al solicitantului, scopul şi durata oficială a călătoriei.

TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)

– voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei;
– ordin de plată;
– factură proformă;
– contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);
– carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;
– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
– în situaţia în care solicitarea de viză se depune de către un reprezentant al societăţii de turism, acestuia i se va solicita o delegaţie (procură) din partea societăţii (doar pentru grupurile organizate);
– societăţile de turism trebuie să parcurgă etapele necesare în vederea acreditării de către secţia consulară;
– secţia consulară işi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

VIZITĂ LA RUDELE APROPIATE (C/VV) (cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre – art. 4, alin. 1, lit. k – Acord CE-Moldova )

– o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
– invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
– copie după permisul de rezidenţă valabil;

EXCEPŢIE: In situaţia vizitelor rudelor apropiate, în sensul art. 4, alin 1, lit. k – Acord CE-Moldova, la elevi/studenţi aflaţi la studii în România în mod legal (dovada statutului legal se face prin copia legalizată a cărţii sau a permisului de rezidenţă/şedere), nu este necesară invitaţia din partea gazdei. Persoanele invitate trebuie să prezinte dovezi privind calitatea de elev/student a persoanei vizitate (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ);
– documente doveditoare ale legăturii de rudenie (cel puţin documentul de bază trebuie prezentat în original sau copie legalizată);
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

VIZITĂ (C/VV) (la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României, cu care nu există legătură de rudenie – art.36, ali.1,lit.c, OUG 194/2002)

– o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;

– invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
– documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti) – art.36, ali.1, lit.d, OUG 194/2002)

– actul constitutiv al societăţii din care să rezulte calitatea de asociat/administrator a cetăţeanului Republicii Moldova;
– certificatul de înregistrare a societăţii;
– documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care nu sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti – art. 4, alin.1, lit c, Acord CE- Moldova )

– o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
– certificatul de înregistrare al societăţii comerciale din România;
– documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
– confirmarea deplasării din partea societăţii comerciale din Republica Moldova;
– certificat de înregistrare a societăţii comerciale din Republica Moldova;
– documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă;
– licenţa de funcţionare a acesteia;
– contractul de colaborare între cele două societăţi;
– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.


TRANSPORT (C/TR)
(pentru străinii care călătoresc în România în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi membră AITA – art. 4, alin. 1, lit. d din Acordul CE-Moldova )

– o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional (AITA), care să menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerariul călătoriilor;
– legitimatia de şofer profesionist;

TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul  desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi nemembră AITA – art.36, alin.1, lit.e OUG 194/2002).

– o solicitare scrisă din partea societăţii la care este angajat solicitantul, în care să se menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerarul călătoriilor;
– foile de parcurs, confirmate pentru prima călătorie;
– certificatele de înmatriculare ale societăţilor de transport din România şi din Republica Moldova;
– contractul de colaborare între cele două societăţi de transport;
– permisul de conducere al solicitantului:
– legitimaţia de şofer profesionist;
– licenţa de transport;
– licenţa de execuţie (anexa la licenţa de transport);
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare:

1. pentru rutele regulate:
– certificat de atestare profesională (legitimaţie AITA);
– autorizaţie pe rută;

2. pentru rutele neregulate:
– certificat de atestare profesională (legitimaţie AITA);
– carnet interbus, eventual foile de parcurs, lista pasageri, data şi ora deplasărilor.

ACTIVITĂŢI SPORTIVE (C/SP) (pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională – art. 4, alin. 1, lit. i din Acordul CE-Moldova )

– o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
– lista oficiala a delegaţiei, cu precizarea calităţii fiecărui membru, confirmată atât de organizaţia-gazdă, cât şi de clubul invitat;
– documente care să ateste calitatea de sportiv;
– secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

ALTE ACTIVITĂŢI (C/ZA)

culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române.

Pentru toate aceste activităţi este necesară:

– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: